Plan grada

Novi grad Slobomir se nalazi na obali rijeke Drine, Opština Bijeljina ( oko 8 km od Bijeljine) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, na magistralnom putu Banjaluka-Brčko Distrikt-Bijeljina- Pavlovića most-Šabac-Beograd. Oblast grada Slobomira se ističe po svojim izvanrednim prirodnim bogatstvima: plodna zemlja, pijaća voda,  geotermalna voda (od 75°-80° C) na dubini od približno 1800 m.

 

Nosilac izgradnje  novog grada na rijeci Drini Slobomira je Kompanija Slobomir , čiji su osnivači gospoda Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni koji vec 30 godina žive i rade u Čikagu. Slobomir je grad slobode i mira, a mi često kažemo da je to grad za 22. vijek. Grad se prostire na površini od 45 ha u prvoj fazi uređenog građevinskog zemljišta, koje je vlasništvo Kompanije Slobomir, a na osnovu Urbanističkog i Regulacionog plana usvojenih od strane državnih organa  sa tendencijom daljeg širenja na prostor od oko 300 ha, kada je predvidjeno da grad bude sa obje strane rijeke Drine i da spaja Republiku Srpsku sa Srbijom. Geografski položaj grada je veoma povoljan i ima određene ekološke prednosti. Ovo područje nije zagađeno, a sam grad leži na geotermalnoj vodi, koja će se koristiti za grijanje cijelog grada.Grad leži na nasipu od nabijenog šljunka na koti 94 i sa potpornim zidovima  i obezbjeđenjem kosina radi zaštite od hiljadugodišnjih nadzemnih voda. Izuzetan položaj grada Slobomira se ogleda i u činjenici da se on nalazi na tromeđi triju država, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Širi prikaz lokacije grada Slobomira možete vidjeti na mapi br. 1 koju Vam u prilogu dostavljamo. Takođe, bitan podatak je da u krugu od 80 km oko Slobomira gravitira oko 1.850.000 stanovnika prema podacima Zavoda za statistiku.

 

Firme gospode Pavlovića zapošljavaju oko 1200 radnika.

Mapu grada Slobomira možete pogledati na ovoj stranici. Grad je po urbanističkom planu podijeljen tako da zadovoljava potrebe biznisa i stanovanja svih stanovnika Slobomira - bez obzira na godine. Tu su objekti za individualno i porodično stanovanje, zgrade posebnih namjena - kultura, sport i slično, zatim parkovi, zgrade za školstvo, zdravstvo, administraciju. Naravno, kompletno rješenje propraćeno je i drugim rekreativnim sadržajima kao što su pješačke i biciklističke zone.
Kliknite na sliku da biste je vidjeli u pravoj veličini.
 

planslobomira

SADAŠNJA FAZA NASTAVKA IZGRADNJE GRADA SLOBOMIRA:

 

IZRADA NASIPA ZA CJELOKUPAN PROSTOR GRADA SLOBOMIRA


Na osnovu izvršenih geološko inženjerskih ispitivanja izraden je projekat i geološke geomehaničke studije prema kojima je za obezbijedenje fundiranja i zaštite od podzemnih voda cjelokupan prostor grada potrebno izdići na kotu 94 metra nadmorske visine.

Projektovana kota postiže se skidanjem prirodnog humusnog sloja, zbijanjem podtla i nasipanjem i valjanjem slojeva šljunka do projektovane zbijenosti.

Ovaj postupak je do sada obavljen na površini od oko 15 hektara. Za nasipanje ostaje oko 30 hektara površine grada za što je potrebno iskopati, prevesti, nasuti i obraditi oko 1 000 000 m3 šljunka.

 

IZGRADNJA DALEKOVODA 35 KV I TRAFO STANICE 35 KV U SLOBOMIRU

U skladu sa dosadašnjom izgradnjom grada Slobomira izgrađena je dalekovodna mreža 10 KV sa odgovarajućom trafo stanicom, što je bilo dovoljno za početnu fazu napajanja grada električnom energijom. Za realizaciju budućih objekata potrebno je izraditi dalekovodnu mrežu za dovod električne energije jačine 35 KV sa odgovarajućom trafostanicom.

U saradnji sa ZDP '' Elektro Bijeljina'' izrađen je projekat o zajedničkom finansiranju izgradnje dalekovoda od TS ''Bijeljina 3'' do TS ''Dvorovi'', a za liniju od TS ''Dvorovi'' do TS ''Slobomir'' kompletno finansiranje izvršiće Kompanija ''Slobomir''. Do sada je izgrađen dio koji se zajednički finansira a za drugi dio projekta su riješeni imovinski odnosi i pribavljene potrebne dozvole i saglasnost.

 

TOPLIFIKACIJA GRADA SLOBOMIRA

Geotermalna istraživanja na ovom području izvršena od strane Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu, pokazala su izuzetno bogatstvo geotermalne energije iz tople podzemne vode.

Za toplifikaciju poslovnih i stambenih objekata grada Slobomira za potrebe realizacije ovog projekta planirana je izgradnja dvije geotermalne bušotine i toplane u Slobomiru i jedne geotermalne bušotine u naselju Popovi.

Ovim bi se zadovoljile potrebe za toplotnom energijom i toplom sanitarnom vodom planiranih objekata u Slobomiru, a bušotina u Popovima će biti u funkciji proizvodnje povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura u staklenicima.

Za eksploataciju geotermalnih voda od Vlade Republike Srpske obezbijeđena je koncesija na 30 godina.

001 Baner ideje

 

002 sta je tvoj san

003 PIB

 

004 SPU

 

005 zitopromet

 

006 rtv slobomir